พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. ไม่เก็บค่าเข้าชม (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศ)

จัดแสดงยานพาหนะโบราณทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมภายนอกพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ ขบวนพาเหรดรถโบราณเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย งานสาธารณกุศล และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่านต่อ

วารสาร

เรื่องราว

Post a comment